Grafik kreatywny

 • Web Design & Dev
 • Anywhere

POSZUKIWANY GRAFIK KREATYWNY

DLA MARKI SAMARITÉ I HERBUS

 

Pragniesz, aby Twoje projekty graficzne nie by?y tylko zwyk?ymi obrazami, ale prawdziwymi dzie?ami sztuki? Do??cz do pasjonuj?cego zespo?u, w którym kreatywno?? ma nieograniczone mo?liwo?ci. Szukamy wizjonera, który posi?dzie moc przekszta?cania pomys?ów w wizualne arcydzie?a dla marek Samarité Original oraz Herbus Cosmetics. Do??cz do tajemniczego ?wiata, gdzie od pomys?u do realizacji dzieli nas tylko jeden moment.

 

Prze?lij swoje portfolio i CV na art@samarite.eu oraz talents@zemepharm.com

? Praca stacjonarna – Warszawa

 

Zakres obowi?zków:

 • Projektowanie materia?ów graficznych online (banery, social media, newslettery)
 • Przygotowanie materia?ów graficznych do druku (katalogi, reklamy prasowe, billboardy, vouchery, plakaty)
 • Projektowanie graficzne key visuali zgodnie ze stylistyk? wizualn? marki
 • Projektowanie landing page’y do akcji marketingowych
 • Dbanie o spójno?? przygotowywanych projektów zgodnie z za?o?eniami zawartymi w Brand Booku marki
 • Projektowanie opakowa? zgodnie z identyfikacj? wizualn? marki
 • Wsparcie i ?cis?a wspó?praca z dzia?em marketingu
 • Tworzenie ofert i prezentacji
 • Dbanie o spójno?? i estetyk?

Wymagania:

 • Bieg?a znajomo?? pakietu Adobe CC: Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Umiej?tno?? cyfrowej obróbki zdj??
 • Znajomo?? pakietu MS Office
 • Znajomo?? j?zyka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Samodzielno?? w wykonywaniu projektów i dba?o?ci o detale
 • Poczucie estetyki, kreatywno?? i dba?o?? o szczegó?y
 • Komunikatywno?? oraz umiej?tno?? pracy w zespole
 • Samodzielno??, dobra organizacja pracy w?asnej oraz umiej?tno?? pracy nad kilkoma projektami jednocze?nie
 • Minimum roczne do?wiadczenie na podobnym stanowisku
 • Mile widziane:
 • Umiej?tno?? tworzenia animacji w Adobe After Effects
 • Rysunek odr?czny
 • Monta? animacji i video
 • Do?wiadczenie w bran?y beauty
 • Dobra organizacja pracy i terminowo??
 • Motywacja do szybkiego zdobywania wiedzy i rozwoju oraz podejmowania wyzwa?

 

Oferujemy:

 • Prac? w presti?owej, dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie kosmetycznej z segmentu premium na rynku polskim i zagranicznym
 • Mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia zawodowego i tworzenia struktury organizacyjnej w pr??nie rozwijaj?cym si? koncepcie kosmetycznym
 • Okazj? do sta?ego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Przyjazn? atmosfer?, otwarty i zorganizowany zespó?
 • Mo?liwo?? udzia?u w szkoleniach
 • Owocowe poniedzia?ki
 • Zni?ki na produkty
 • Spotkania integracyjne

 

 

Zeme Pharm to mi?dzynarodowy koncept kosmetyczny z polskimi korzeniami. Firma tworzy marki, które zapewniaj? nie tylko jako?? i skuteczno?? dzia?ania, ale równie? wyró?nia je niezwyk?y design. Wszystko dzi?ki wspó?pracy specjalistów i wybitnych artystów z ca?ego ?wiata. Poszukujemy osób utalentowanych w swojej dziedzinie, charyzmatycznych, pe?nych dobrych energii i ceni?cych wyzwania. Wi?cej dowiesz si? na www.zemepharm.com

Source
Behance JobList

Weekly Opportunities .

Sign up to receive opportunities in your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.